• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 219 Протокол 14 от 20.09.2017 г.

По шеста точка от дневния ред: Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 219:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решения №819 по протокол №63 от 24.05.2011г. и №680 по протокол №44 от 25.09.2014г., съответно максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2017г. за един километър пробег за територията на Община Балчик както следва:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

0.80лв.

1.30лв.

Нощна тарифа

1.10лв.

1.70лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 13 общински съветници

13 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"