• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 220 Протокол 14 от 20.09.2017 г.

По седма точка от дневния ред: Приемане на Наредба за отглеждането на селскостопански животни на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 220:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА Общински съвет - Балчик: 

1. Приема Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Балчик.

2. Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия по прилагане разпоредбите  на наредбата.  

    Наредбата влиза в сила в 14 дневен срок от приемането и публикуването й, както е посочено в нея, при спазване на разпоредбите на чл. 37, ал. 3,чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗНА.

    Съгласно чл. 34, т. 3, чл. 35 от ЗНА Председателят на Общински съвет Балчик следва да удостовери съдържанието на наредбата.

Предложение на ПКТСССД

Чл. 6, т. 3 Зона С в с. Кранево

І зона:

1. На ул. „Черно море" се добавя от № 1 до № 17 и № 2 до № 24;

2. добавя се ул. „Дунав" и ул. „Волга";

3. добавят се новооткритите улици, както следва: ул. „Делфин"; ул. „Сирена"; ул. „Морска звезда"; ул. „Раковина"; ул. „Одисей"; ул. „Златна рибка"; ул. „Ледено сияние"; ул. „Нимфа";

4. отпада ул. „Пирин".

Чл. 6, т. 3 Зона С в с. Кранево,

ІІ зона:

1. отпадат ул. „Дунав" и ул. „Волга";

Чл. 6, т. 3 Зона С в с. Кранево,

ІІІ зона:


6. Зона S - обхващаща всички села на територията на община Балчик, с изключение на с. Кранево, добавя и с. Оброчище.

 

Чл. 6 НОВА Т. 8 ЗОНА H  в село Оброчище, обхващаща улиците:

               І зона - ул. „Средна гора", ул. „Черно море", ул. „Малина", ул. „Огоста", ул. „Дунав" (целите), ул. „Добруджа" от № 1 до №10 и от №2 до №14, ул. „Комсомолска" от № 1 до № 13 и от № 2 до №12, ул. „Рила" от № 1 до N° 5 и от №2 до № 8, ул. „Стара планина" от № 1 до № 7, ул. „Витоша" от № 1 до № 5 и от № 2 до N9 4, ул. „Пирин" от № 1 до № 13 и от № 2 до № 8, ул. „Мусала" от № 2 до № 8 - разрешава се отглеждането на следните видове животни до: 5 бр. овце майки с приплодите им до 6 месеца или 5 бр. кози майки с приплодите им до 6 месеца, 2 бр. прасета за угояване, впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри) 1 бр. с приплодите им до едногодишна възраст, 50 бр. възрастни птици, 50 бр. бройлери, 10 бр. зайкини с приплодите им.

                ІІ зона - всички останали улици в селото, вкл. и кв. „Младост" - разрешава се отглеждането на всякакъв вид животни, съгласно изискванията но чл. 1 от Наредба N2 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти           (обн. ДВ бр. 41 от 19 май 2006 г., посл. Изм. ДВ бр. 10/3.02.2012 г.), ЗМВД (Закона за Ветеринарномедицинската Дейност, обн. ДВ бр. 87 от 11 април 2006 г., поел. Изм. ДВ бр. 92 от 22 ноември 2011 г.) с изключение на тези, за които се изисква специално разрешение от Българската агенция по Безопасност по храните и отглеждането им е под техен контрол.


ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 13 общински съветници

12 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


Предложение на Виктор Лучиянов:

Ул. „Приморска" с. Кранево от ІІ-ра зона да влезе в І-ва зона

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 13 общински съветници

12 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


ГЛАСУВАНЕ на цялата Наредба,  в залата присъстват - 13 общински съветници

13 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"