• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 257 Протокол 17 от 16.11.2017 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз  към 30.09.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 257:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС към 30.09.2017 г.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 НЕ ГЛАСУВА