• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 258 Протокол 17 от 16.11.2017 г.

По трета точка от дневния ред: Приемане актуализация на бюджет 2017 г. в частта за капиталовите разходи и текущите ремонти на община Балчик, както и актуализиран списък на обектите предвидени за финансиране от дългосрочния инвестиционен кредит от 5 000 000 лева.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 258:  На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374 от 22.12.2016 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година, както и чл. 4, т. 1, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик приема актуализация на бюджет 2017 г. в частта за капиталовите разходи и текущите ремонти по дейности и параграфи от единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 2.

2. Одобрява актуализиран списък на обектите предвидени за финансиране от дългосрочния инвестиционен кредит от 5 000 000 лева, съгласно Приложение№ 1.

3. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"