• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 259 Протокол 17 от 16.11.2017 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини и на служителите в Община Балчик, които имат право на транспортни разноски за 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 259:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

РЕШИ :

1. Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини и на служителите, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложения № 11а, 11б и 11в, приети с Решение 58, Протокол 6 от 26.01.2017 г., поради настъпили промени във връзка с новата учебна 2017/2018 година и промени в щата на Община Балчик.

2. Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за новата учебна 2017/2018 година, да се изплащат считано от дата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 НЕ ГЛАСУВА