• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 260 Протокол 17 от 16.11.2017 г.

По пета точка от дневния ред: Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне на безвъзмездно управление на община Балчик на недвижими имоти - публична държавна собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 260:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 6, ал. 2 от ППЗДС, предвид изложените мотиви в докладна записка с вх. № 625 от 8.11.2016 г., Общински съвет Балчик реши:

1.    Възлага на Кмета на Община Балчик да внесе искане чрез Областен управител на област с административен център - Добрич до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение в Министерски съвет за вземане на решение за предоставяне за управление на Община Балчик на следните държавни недвижими имоти:

а)  Поземлени имот №02508.87.114 по КККР на гр. Балчик, одобрени със заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с площ на имота 5327 кв.м., представляващ част от брегоукрепително съоръжение "Дамба", публична държавна собственост по силата на съдебно решение №390/16.12.2015г., постановено по гр.д. №492/2015г., по описа на Окръжен съд- гр. Добрич;

б)  Поземлени имот №02508.7.405 по КККР на гр. Балчик, одобрени със заповед № 300­5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с площ на имота 18850 кв.м., представляващ част от брегоукрепително съоръжение "Дамба", актуван с Акт за публична държавна собственост №113/15.03.2016 г.

2.     Дава съгласие Община Балчик да приеме управлението върху имота, подробно описан в точка първа от настоящото решение.

3.      Възлага на Кмета на Община Балчик да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"