• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 261 Протокол 17 от 16.11.2017 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 261:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Руска Алексиева Филипова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище - Данаил Караджов.

2. Осман Хюсеинов Хасанов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

3. Джендо Славов Михайлов от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 200,00 (двеста) лева. Задължава лицето да представи фактури за закупени лекарства пред ПКЗССД.

4. Йонко Василев Тодоров от с. Оброчище, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище - Данаил Караджов.

5. Радослав Маринов Демиров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева.

6. Ганка Великова Николова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

7. Мурад Яшаров Ибрямов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Стоянка Николова Радева от с. Дропла, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

9. Слави Иванов Ангелов от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 300,00 (триста) лева.

10. Султанка Генадиева Демирева от гр. Балчик, за лечение на дъщеря й Христомира Веселинова, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

11. Еленка Иванова Ангелова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

12. Хава Бейтулова Моллова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

13. Недрет Расимова Ниязиева от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева.

14. Себат Рифадова Хаджимоллова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

НЕОДОБРЕНИ

1. Петър Йорданов Димитров от гр. Балчик, за лечение. Подпомаган финансово два пъти през 2016 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"