• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 262 Протокол 17 от 16.11.2017 г.

По осма точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Марийка Димитрова Феодотова и Жана Велчева Маринова по отношение на ПИ № 67951.501.1100.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 262:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1783-1/10.10.2017 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Марийка Димитрова Феодотова и Жана Велчева Маринова по отношение на ПИ № 67951.501.1100 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ XIV, кв.45 по ПУП на с. Соколово, целия с площ от 1543 м2, като Марийка Феодотова и Жана Маринова изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 113 м2 (сто и тринадесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4737/17.10.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 904.00 лв. (деветстотин и четири лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"