• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 263 Протокол 17 от 16.11.2017 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за завишаване субсидията на „МБАЛ - Балчик" ЕООД със 7 200 лева за извършване авариен ремонт на покрива на сградата.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 263:  Общински съвет Балчик не дава съгласието си бюджета на Общинска администрация във функция "Здравеопазване" да бъде завишен със 7 200 лева, субсидия на "МБАЛ - Балчик" ЕООД, за извършване на авариен ремонт на покрива на сградата.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

7 „ЗА", 5 „ПРОТИВ", 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 НЕ ГЛАСУВА