• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 118 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По трета точка  от дневния ред: Предложение за образуване на временна комисия -Избор на временна комисия за изготвяне на разглеждане на молби от физически и юридически лица за прилагане на мерки за справяне и преодоляване на последиците от въведеното на територията на Република България, извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" - 0

РЕШЕНИЕ №118 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 6, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), Общински съвет - Балчик:

1. Създава временна комисия за разглеждане на подадени молби, искания, предложения, и др.  от физически и юридически лица с местожителство, управление или осъществяващи дейност на територията на община Балчик свързани с настъпили последиците в резултат от въведеното на територията на република България, извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., епидемичната обстановка в резултат на разпространението на COVID - 19, както и изключително неблагоприятни метеорологични условия.

2. Определя състав на временната комисия по т. 1 от настоящото решение, като следва:

Председател: Симеон Димитров Господинов 

членове:

1.Мехмед Хасан Расим

2.Даниел Гочев Димитров

3.Илиян Стефанов Станоев

4.Елена Кирилова Каменова

5. Владимир Бориславов Лафазански

3.Временната комисия да изготви доклад за дейността си, в срок до 1/един/ месец от влизане в сила на настоящото решение, съдържащ констатации за посочените в жалбите обстоятелства, изложените искания и препоръки, тяхната относимост и основателност, наличие на причинно - следствена връзка, освен с въведеното на територията на република България извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., така и с епидемичната обстановка в резултат на разпространението на COVID - 19 или изключително неблагоприятни метеорологични условия.  В изготвеният. доклад, временната комисията следва да представи и мотивира препоръки за действия и/или конкретни решения от страна на Общински съвет - Балчик и Общинска администрация, гр. Балчик, по всички относими и основателни искания за преодоляване на негативните последици от въведеното на територията на република България, извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и от епидемичната обстановка в резултат на разпространението на COVID - 19 и/или  изключително неблагоприятни метеорологични условия.