• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 119 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-А, прието е решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №119: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие е чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане па общинския бюджет па общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните липа по Приложение 11- А. на служителите в Община Балчик и училищата, изпълняващи задълженията си свързани е чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик, които имат право па транспортни разходи, както следва:

Заличава oт списъка с пътуващи:

 -Мария Колева, месторабота ОбА Балчик , чистач;

 -Василка Георгиева Смокова, месторабота ДС11, санитар.

Добавя в списъка с пътуващи:

-Сеза Салисва Хасанова, месторабота-Община Балчик, чистач, Маршрут кв.             Балик, гр.Балчик.

2. Задължава  кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия по изпълнение на решението.