• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 120 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По пета точка от дневния ред: Коригиране на бюджет 2020 г. с извършените разходи от Община Балчик във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

 В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ №120: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх. № ФО-23 от     01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен общо с 86 585 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от обявяване на извънредното положение до 31.05.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1.

2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020г.

 3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на     решението.