• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 122 Протокол 10 от 25.06.2020 г.


По седма точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ №122:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният имот:

- Незастроен терен в строителни граници с площ от 374 m2, представляващ ПИ № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик