• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 123 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По осма точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.85.106 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване „ЗА" -20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №123 :На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет-Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4785/29.05.2019 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот XX, кв.213 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.106 по кадастралната карта на гр.Балчик, с площ от 131 m2 (сто тридесет и един квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 921.00 лв. (пет хиляди
деветстотин двадесет и един лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда
на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.