• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 124 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По девета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №124: 1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4056/09.06.2011 г., представляващ незастроен терен в строителни граници с идентификатор № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми", с площ от 374 m2 (триста седемдесет и четири квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 145.00 лв. (десет хиляди сто четиридесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.