• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 126 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По единадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ  терен ПИ № 02508.86.86 по кад. карта на гр. Балчик с площ 100 кв.м за поставяне маси и столове пред ЗХР

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници.

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0.

РЕШЕНИЕ №126: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост ПИ № 02508.86.86 по кадастрална карта на град Балчик, с площ 100 кв.м, за поставяне на маси и столове пред ЗХР.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 100 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на : 1938 лв / хиляда деветстотин тридесет и осем лева / без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2 , т.5.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.