• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 127 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По дванадесета точка от дневния :Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.88 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ №127: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.44 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.44 кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена по т.1.1 за площ  от 0.44 кв.м.  в размер на 21.78 лв/двадесет и един лева и седемдесет и осем стотинки / без ДДС и по т.1.2 за площ  от 0.44 кв.м.  в размер на 21.78 лв/двадесет и един лева и седемдесет и осем стотинки / без ДДС , при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.