• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 130 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на недвижим имот - публична държавна собственост в гр. Балчик, ул. „Варненска "№1

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 130: На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост и във връзка с писмо вх. № 09-00-84/29.05.2020 г. на Областен Управител на област Добрич, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие да се отправи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България, чрез Областен Управител на област Добрич, за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на следния имот - публична държавна собственост:

Имот със специално предназначение, находящ се в гр. Балчик, ул. „Варненска" №1, представляващ терен с площ от 9 370 m2 с идентификатор 02508.76.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, ведно с построените в имота четири броя сгради:


Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП  199 m2, с идентификатор

02508.76.27.1 по кадастралната карта на гр. Балчик;

Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП 120 m2, с идентификатор

02508.76.27.2  по кадастралната карта на гр. Балчик;

Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП         56 m2, с идентификатор

02508.76.27.3 по кадастралната карта на гр. Балчик;

Двуетажна масивна нежилищна сграда със ЗП 369 m2, с идентификатор

02508.76.27.4 по кадастралната карта на гр. Балчик.


2. Дава съгласие Община Балчик да приеме управлението на имота, подробно описан в точка първа от настоящото решение.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да подпише договор за безвъзмездно управление на имота по т.1.