• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 131 Протокол 10 от 25.06.2020 г.


По шестнадесета точка от дневния ред: Изменение на ПУП-ПРЗ с промяна за улична регулация в обхвата на УПИ 1, кв.1085 и улици в обхвата на О.К.2, О.К.3, О.К. 390 до О.К. 369, по плана на гр. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3и ал.5 от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 131: 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 6 ал. и ал. З от ЗОС, Общински съвет Балчик дава съгласие части от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на    град Балчик, одобрен със Решение № 474 по Протокол № 47 от 31.08.2006 г. на Общински съвет представляващи обособени части от ПИ ()2508.83.236 по КККР на гр. Балчик, с площ от 32 кв.м, и от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, с площ от 59 кв.м, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, да се включат в новообразуваният УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик, СНЦ „КРУНИ", като поради отпаднало необходимост, обявява същите за частна общинска собственост,.

2.На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 35. ал. 4. т. 2 и чл. 36. ал. 1. т. 2 от     ЗОС,    Общински съвет- Балчик дава съгласие Община Балчик да прехвърли на РПК „ЧЕРНО МОРЕ", гр. Балчик н на СНЦ „КРУНИ", правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 32 кв.м обособени части от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и - 59 кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат включени в УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, със статут на частна общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти.

3. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 23 от ЗОС, Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да придобие от РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ", правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 81 кв.м от ПИ 02508.83.234 и ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик и 10 кв.м от ПИ 02508.83.зз по КККР на гр. Балчик, маркирани в розов, червен и оранжев цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от Настоящото решение. Същите да бъдат отредени за част от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на град Балчик, /публична общинска собственост/ срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти.

4. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15. ал. З и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с приетите по предходните точки решения, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху разменените дялове от поземлените имоти, включени в обхвата на разработка, със следните задължителни клаузи:

4.1 Община Балчик прехвърля на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр.Балчик на СНЦ „КРУНИ" правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 32 кв.м от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и 59 кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат включени в УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр. Балчик, СНЦ „КРУНИ", имащи статут на частна общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти

4.2 РПК „ЧЕРНО МОРЕ" -гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ" прехвърлят на Община  Балчик правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 81 кв.м от ПИ 02508.83.234 и от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в розов, червен и оранжев цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат отредени за част от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на град Балчик, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти

4.3. Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък , такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ", и се дължат солидарно.

5. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15 ал. З и ал. 5 от ЗУТ а след влизане в сила исканото изменение на ПУП-ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответните части от описаните имоти, предмет на настоящото решение