• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 132 Протокол 10 от 25.06.2020 г.


По седемнадесета точка от дневния ред:  Предложение за актуализиране на списъка

на педагогическите специалисти от общински училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2020г., съгласно приложение №11 в прието Решение №292, Протокол №20 от 15.01.2018 г., на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата на новата учебна 2020/2021г.

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 16; Против" - 0; „Въздаржал се" - 0;

РЕШЕНИЕ № 132: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение 11 в, прието с Решение № 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени във връзка с новата учебна 2020/2021 година.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за новата учебна 2020/2021 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото