• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 135 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, за периода 01.07.2020г.  до 31.08.2020г., които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к "Албена"..

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ №135: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и писмо - искане от Никола Панчев директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх. № 24-00-228 от 19.06.2020 г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка за периода 01.07.2020 до 31.08.2020г., за настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена" в общ размер до 10 000 лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР -

Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното

логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.