• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 136 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Промяна на Решение №104 на Общински съвет- Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ №136: 1. Прецизира т. 1 на Решение № 104, като заменя думите "за деца и възрастни" с "пълнолетни лица

2. Създава нова т. 2 със следния текст: "Настанява социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на адрес: гр. Балчик, в. з. „Сборно място", ул. 4, № 21.

3.Променя реда на т. 2 от Решение № 104 в т. 3