• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 167 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По пета точка от дневния ред:  Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №167 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2020г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Антоанета Емилова Антонова, месторабота-Община Балчик -ДСП, санитар разнос, Маршрут гр.Балчик - с. Гурково. 

Задължава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и действия по изпълнение на решението