• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 168 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По шеста точка от дневния ред  Даване на разрешение и финансиране  на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебната 2020/2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17 Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ №168: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 г. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 148/6.07.2020 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № РД-18-67/13.07.2020 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-258/26.08.2020 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 67-00- 44/31.08.2020г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище с вх. № 76-00-52/26.08.2019 г., както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-772/09.07.2020, РД-3 1-743/03.07.2020, РД-31-880/31.08.2020 и РД-31-864/1.08.2020 г., Общински съвет-Балчик

РЕШИ

1. Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г.

С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев",  ОУ „Кирил и

тодий" Балчик и СУ „Хр. Смирненски" Оброчище за учебната 2020/2021 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:


1.1.

ОУ

"Г. С. Раковски" село Сенокос

бр. V4.

недостиг



I клас

13 ученици

3 уч.



II клас

13 ученици

3 уч.



III клас

11 ученици

5 уч.



IV клас

13 ученици

3 уч.

1.2.

ОУ

"Васил Левски" село Соколово

бр, V4.

Недостиг



V клас

16 ученици

2 уч.

1.3.

СУ

"Христо Ботев" град Балчик

бр. уч.

недостиг



IV клас

11 ученици

5 уч.



V б клас

15 ученици

3 уч.



VI б клас

16 ученици

2 уч.



VIII в клас

16 ученици

2 уч.



XI б клас

17 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО



ХП б клас

11 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.4.

СУ

"Хр. Смирненски" село Оброчище

бр. уч.

недостиг



I клас

10 ученици

6 уч.



III а клас

12 ученици

4 уч.



IX клас

17 ученици

1 уч.



X клас

17 ученици

1 уч.



XI клас

13 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО



XII клас

11 ученици

2 уч.

1.5

ОУ

"Св.св. Кирил и Методий" град Балчик

бр. уч.

Недостиг



V клас

14 ученици

4 уч.

2.


Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в

ОУ

„В. Левски" с. Соколово за учебната 2020/2021 година, по чл. 68, ал. 1,

т. 3 от Наредбата за

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както

следва:




2.1

ОУ

"Васил Левски" село Соколово

бр. УЧ.

Недостиг


паралелка от два класа (слята) I - II клас (8+7)

15 ученици

1 уч.

паралелка от два класа (слята) III - IV клас (4+7)           11 ученици    5 уч.

паралелка от два класа (слята) VI - VII клас (12+7)        19 ученици

3.Допуска      формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ "Св.св. Кирил

Методий" град Балчик за учебната 2020/2021, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" град Балчик   бр. уч. Недостиг

Една паралелка в II клас      9 ученици      7 уч.

4.Осигурява  допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2020/2021 г.

по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

4.1   Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 2 ученици от V клас на ОУ „В. Левски "с. Соколово по т. 1.2.

4.2  Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 6 ученици от ОУ „В. Левски "

с. Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

4.3 За периода 01.10.2020 - 31.12.2020 г. допълнителното финансиране 1308 лв. за ОУ с     Соколово.

4.4   За бюджетната 2021 година, съгласно РМС № 208 от 16 април 2019 г., сумите изчислени на база новите разходни стандарти за издръжка на ученик за периода от 01.01.2021 30.09.2021 година, са съответно 3925 лева за ОУ с. Соколово.

4.5   Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.