• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 169 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По седма точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно  ел. захранване на ППС № 4212 на „ Теленор България" ЕАД, в ПИ № 02508.90.718, м-т  „Момчил", общ. Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -17 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0;

РЕШЕНИЕ №169: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с регистрационен индекс и дата УТ- 2060-7/ 16.06.2020, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. УТ-2060-7-004/ 05.08.2020 г. на главен архитект на община Балчик,  Общински Съвет- Балчик:

1.Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "Теленор България "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

2.Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212

на "Теленор България "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

3.ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.

4.Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.