• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 219 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №219: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 2 броя автомобили: ВАЗ „Вега" с регистрационен  номер № ТХ 93 58 МХ, рама № 21124050343564 с отчетна стойност 3 399.96 лв. и набрана амортизация 3 059.96 лв.; автобус „Отойол" 53 с рег.номер ТХ 98 81 ХН, рама № 697TC55LFRZ832515 с отчетна стойност 33 626.63 лв. и набрана амортизация 13 071.69 лв.

 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.