• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 220 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По пета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-  общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №220: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Земеделска земя с площ от 5 125 м2, представляваща ПИ № 53120.106.283 по кадастрлната карта на с. Оброчище, м. „Фиш-шиш";

- Земеделска земя с площ от 3 123 м2, представляваща ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище.