• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 221 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ №221: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4856/24.09.2020 г., представляващ земеделска земя, десета категория с идентификатор № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. „Фиш-фиш", с площ от 5 125 м2  (пет хиляди сто двадесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 146 530.00 лв. (сто четиридесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.