• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 222 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По седма точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0;

РЕШЕНИЕ №222: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4855/23.09.2020 г., представляващ земеделска земя, десета категория с идентификатор № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 3 123 м2  (три хиляди сто двадесет и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 85 670.00 лв. (осемдесет и пет хиляди шестстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.