• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 230 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №230 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Драгомир Баев Цвятков  - за социално подпомагане, в размер на  400,00 (четиристотин) лева. / Да се получат от настойника Драгомир Цвятков/

2. Несрин Абилова Ибрямова  - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет ) лева.

3. Анелия Кръстева Рафаилова  - за социално подпомагане, в размер на  400,00 (четиристотин) лева.

4. Елис Самед Ахмедова  - за социално подпомагане, в размер на 150,00(сто и петдесет) лева.

5. Катя Славова Михайлова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет ) лева. ./ Да се получат от Севда Петрова - внучка/