• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 237 Протокол 16 от 22.12.2020 г.


По двадесет и втора точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик с проект „Достъп до заетост за търсещите работа" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.121  МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 237: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура BG05M9OP001-1.121  МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Достъп до заетост за търсещите работа в Община Балчик" по Процедура BG05M9OP001-1.121  МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост".

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.