• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 386 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По трета точка от дневния ред: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.09.2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №386: На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик, съгласува следната позиция на Община Балчик по точката от дневния ред на извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията, както следва:

-Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в Община Балчик да гласува според настоящото решение.

-При невъзможност на основния упълномощен представител, определя за резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик.

-Съгласува следната позиция на община Балчик по предложеното решение:

-По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2022г., на основание чл.20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

-При поставяне на допълнителни въпроси, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Балчик.