• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 387 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на план за финансово оздравяване на Община Балчик за периода 2021 - 2023 г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №387: На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 130д и чл. 130е от Закона за публични финанси (ЗПФ):

1.Общински съвет приема план за финансово оздравяване на Община Балчик;

2.Определя срок за изпълнение на процедурата до 31.12.2023 г.

3.Възлага на кмета на Община Балчик да осъществява текущо наблюдение на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ.

4.Упълномощава кмета на Общината да предприеме последващи действия за корекции в бюджета за 2021 г. в съответствие с финансовите параметри заложени в програмата, както и действия свързани с мерките за изпълнение на плана за финансово оздравяване за периода 2021 г. - 2023 г.

5.Задължава кмета на Общината в изпълнение на чл.130е, ал.6 от ЗПФ след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл.133, ал.5 да публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

6.Възлага на кмета, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение преди изтичане на срока определен с настоящото решение да направи предложение до Общински съвет за прекратяване на процедурата по финансово оздравяване, както е указано в чл.130л, ал.1 от ЗПФ.