• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 388 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По пета точка от дневния ред: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -15; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №388: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджет и сметките за средства от Европейски съюз към 30.06.2021 г.