• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 389 Протокол 25 от 14.09.2021 г.


По шеста точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2021/2022г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; Против" - 0; „Въздържал се" -0; „ Не гласувал" - 0;

РЕШЕНИЕ № 389: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 r. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 124/17.08.2021 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № РД-18-81/14.07.2021 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-218/26.08.2021 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 24-00-999/27.08.2021г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище с вх. № 29-00-155/18.08.2021 г., както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-9875/05.08.2021, РД-З1-821/13.07.2021, РД-31-891/18.08.2021, РД-31-912/31.08.2021 и РД-31-907/27.08.2021 г., Общински съвет-Балчик

1.Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев", ., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" Балчик и СУ „Хр, Смирненски" Оброчище за учебната 2021/2022 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:


1.1.           ОУ   "Г. С. Раковски" село Сенокос__________ бр. уч.__________ недостиг

II клас                                                        15 ученици              1 уч.

                          III клас                                                               15 ученици              1 уч.              

VII клас                                                     17 ученици              1 уч.

1.2.           ОУ   "Васил Левски" село Соколово__________ бр, уч,__________ Недостиг

                          VI клас                                                               13 ученици    5 уч.

1.3.           СУ   "Христо Ботев" град Балчик____________ бр. уч.__________ недостиг

VI б клас                                                            15 ученици              3 уч.

VIII б клас                                                         15 ученици              3 уч.

X в клас                                                     17 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

ХП б клас                                                  14 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.4.           СУ   "Хр. Смирненски" село Оброчище_______ бр. уч.__________ недостиг

I клас                                                         14 ученици              2 уч.

IV клас                                                     14 ученици                2 уч.

VIII клас                                                      15 ученици             3 уч.

IX клас                                                      16 ученици                2 уч.

II.     клас                                                     16 ученици              2 уч.

III.     клас                                                       14 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

IV.       клас                                                            13 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.5       ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик             бр.   уч.                                 Недостиг

                           VI клас                                                               14 ученици                4 уч.

2.Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски" с. Соколово за учебната 2021/2022 година, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

2.1         ОУ "Васил Левски" село Соколово_____________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - II клас (3+8)         11 ученици      5 уч.

паралелка от два класа (слята) III - IV клас (7+4)     11 ученици      5 уч.

паралелка от два класа (слята) V - VII клас (8+12)   20 ученици

2.2       ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос______________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - IV клас (5+11)      16 ученици     

паралелка от два класа (слята) V - VI клас (12+9)    21 ученици           

3.Допуска формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик за учебната 2021/2022, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик___ бр. уч.___________ Недостиг

Една паралелка в III клас                                   9 ученици                7 уч.

4.Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2021/2022 г., по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

(1)      Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 5 ученици от VI клас на ОУ „В. Левски" с. Соколово по т. 1.2.

(2)      Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 10 ученици от ОУ „В. Левски" с.Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

(3)      Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.