• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 390 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По седма точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -16 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0; „

РЕШЕНИЕ №390: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 640 м2, представляващ ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 408 м2, представляващ ПИ № 02508.81.86 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 595 м2, представляващ ПИ № 02508.81.119 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ, кв.111 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.460 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 109 м2;

        - Дворно място с площ от 6 977 м2, представляващо ПИ № 23769.54.432 по кад. карта на с. Дропла, ведно с построената в имота сграда със ЗП 73 м2;     

        Нов раздел ІІІ Г - „Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на ползване" със следните имоти:

        - Земеделска земя VІІІ категория с НТП „За кариера за суровини в строителството и промишлеността в скален масив" с идентификатор 53120.44.21 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. „Бункера",  с площ от 150 986 м2;

        - Помещения с обща площ 320.70 м2 на първи етаж на сграда с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1.