• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 391 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По осма точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от „Ескана" АД гр. Варна за учредяване  възмездно право на ползване на общински имот

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 Общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №391: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 39, ал.3 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от Закона за подземните богатства; чл. 58 ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-732/19.05.2021 г. от Изпълнителния директор на „Ескана" АД гр. Варна:

1. Общински съвет - Балчик учредява възмездно право на ползване на „Ескана" АД с ЕИК 103044056, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момилов" №26, представлявано от Изпълнителния директор Венцеслав Евстатиев, върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 4914/09.06.2021 г., а именно: Земеделска земя VІІІ категория с площ от 150 986.00 (сто и петдесет декара деветстотин осемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване „За кариера за суровини в строителството и промишлеността в скален масив",    представляваща ПИ № 53120.44.21 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик.

2. Определя срок на възмездното право на ползване 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.

3. Определя цена на правото на ползване на имота по т.1 за целия 10 - годишен срок, в размер на 180 000.00 (сто и осемдесет хиляди ) лева , платима към датата на подписване на договора. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от ползване на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик. 

5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на договора за възмездно право на ползване.