• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 392 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По девета точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно ползване на „СОНИК СТАРТ" ООД гр. София на общински имот в гр. Балчик. 

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; "

РЕШЕНИЕ №392: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 42-00-800/09.07.2021 г. от Иван Иванов - Управител на „СОНИК СТАРТ" ООД:

 1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на „СОНИК СТАРТ" ООД с ЕИК 200325323, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. „Позитано" №9, ет.2 офис М8, представлявано от Иван Симеонов Иванов, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 483/26.10.2000 г.:

 Част от първи етаж (кота -3,45) от шестетажна нежилищна сграда „Мелницата" с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, включващ помещения с обща площ 320.70 м2 (триста и двадесет цяло и седемдесет квадратни метра), представляващи: туристически културно информационен център (учебен център), тоалетна - жени; тоалетна - мъже; преддверие тоалетни; склад; тоалетна за персонала; битовка, 2 бр. технически помещения; бар.     

2. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                  

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.