• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 394 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По единадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на с. Дропла          

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №394: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4926/27.07.2021 г., представляващ:  едноетажна жилищна сграда с площ от 73 м2, ведно с прилежащо дворно място, представляващо ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на село Дропла, с площ от 6 977 м2 (шест хиляди деветстотин седемдесет и седем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 38 550.00 лв. (тридесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.