• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 398 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост - медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 11общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 398: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 697.68 лв. /шестстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки /без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

         3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

     5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.