• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 399 Протокол 25 от 14.09.2021 г.


По шестнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,5 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 11 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 399: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж.  Обща площ 34,57 кв.м. Находящи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1339.93 лв ./хиляда триста тридесет и девет лева и деветдесет и три стотинки /без ДДС;

3.Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

 3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

    5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.