• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 400 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По седемнадесета точка от дневния ред:  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв. м., за срок от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 11 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 400: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост - ПИ № 02508.79.20 по кадастрална карта на гр. Балчик и   находящият се  в него- 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв.м.,  за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена, в размер на 264.60 лв. / двеста шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.