• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 401 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По осемнадесета точка от дневния ред Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Фиш-фиш", гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 11 общински съветници      

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 401: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Фиш-фиш", гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 15 кв.м.  в размер на 146.70 лв./сто четиридесет и шест лева и седемдесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от ползване на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.