• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 402 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По деветнадесета точка от дневния ред:  Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 11 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 402: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 72, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. /Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г/., Общинският съвет:

1. Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.