• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 403 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По двадесета точка от дневния ред: Изменение и допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и определяне на обект от първостепенно значение, във връзка с изпълнение на проект: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та"  на  ул. „4-та", вилна зона „Фиш- Фиш ", Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 11общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 403: 1. На основание чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8. ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 73, ал. 1, т.5 от Закона за горите, Общински съвет на град Балчик определя обект: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4- та , вилна зона „ Фиш-Фиш Община Балчик за „Общински обекти от първостепенно значение по смисъла на   §  5 от ЗУТ