• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 82 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 82: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от ЗОС /уреждащ промяна характера на собствеността от публична в частна/; чл. 39, ал. 3 от ЗОС; чл. 39, ал. 5 от ЗОС, Параграф Трети от ПЗР на Закона за Народните Читалища, във връзка с докладна записка вх. № 123/08.02.2008 година от страна на Пламен Банчев - председател на "Общински Читалищен съюз" Балчик, общински съвет - Балчик:

1.                 Дава своето съгласие да бъде променен характера на собствеността от публична в частна собственост, както следва на следните по-долу изброени читалища, а именно касаещо сградния фонд:

а/ за читалище "Паисий Хилендарски" град Балчик, със застроена площ от 1274 кв.м., за което има съставен акт за публична общинска собственост № 230/25.05.1999 г.;

б/ за читалище "Свобода" село Гурково, със застроена площ на сградата от 315кв.м., за което има съставен акт за публична собственост № 661/30.01.2002 г.;

в/ за читалище "Велико Ангелов" село Дропла, със застроена площ на сградата -  масивна на два етажа, като първи етаж е от 854 кв.м., втори етаж от 865 кв.м., актувано с акт за публична общинска собственост № 664/31.01.2002 г.;

г/ за читалище "Йордан Йовков" село Змеево, със застроена площ от 336 кв.м., актувано с акт за публична общинска собственост № 165/28.01.1999 г.;

д/ за читалище "Просвета" село Оброчище, със застроена площ на сградата, както следва: 155 кв.м. на един етаж, за което има акт за публична общинска собственост № 33/21.01.2008 г.;

е/ за читалище "Хр. Смирненски" село Сенокос, със застроена площ на сградата, представляваща двуетажна масивна с избени и складови помещения от 454 кв.м., актувана с акт за публична общинска собственост № 662/30.01.2002 г.;

ж/ за читалище "Просвета" село Соколово, със застроена площ на сграда от 520 кв.м., актувано с акт за публична общинска собственост № 663/30.01.2002 г.;

з/ за читалище "Васил Левски" кв. Левски, град Балчик, със застроена площ от 525 кв.м., актувано с акт за публична общинска собственост № 53/09.01.1998 г.

2.     Дава своето съгласие да се промени характера на собствеността от публична в частна на изброените по-горе читалища, учредява безвъзмездно право на ползване на визираните по-горе читалища за период от десет години, считано от датата на подписване на договора за всяко конкретно читалище.

3.     Безвъзмездното право на ползване може да бъде прекратено с изричното решение на носителя на правото на собственост - община Балчик.

4.     Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите правни и фактически действия.