• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 83 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 83: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, общински съвет - Балчик:

1.                 Утвърждава седем числен състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, с мандат до започване работа на нов общински съвет.

2.     Определя следния състав на комисията:

Председател:       Ертоп Ханджиев           - секретар на община Балчик

Секретар:             Елена Петкова              - специалист ОСИ при ОбА

Членове:              1. Десислава Костадинова- ст.юрисконсулт при ОбА;

                            2. Сезер Джеват            - мл.вътрешен одит

                            3. Любомир Лефтеров -ст.спец. секретар на МКБППМН

                            4. Ивелина Колева        - общински съветник

                            5. Ерджан Тургут                   - общински съветник  

      3. Упълномощава кмета на община Балчик да представи за утвърждаване приетото решение в Националния компенсационен жилищен фонд град София.