• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 85 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 85: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с т. 4 на Решение № 31 от 31.01.2008 година, Протокол № 7 от редовно заседание на общински съвет - Балчик и в съответствие с направените от кметовете на всички населени места от община Балчик предложения, ОбС - Балчик утвърждава следните социални привилегии на пътуващите пенсионери и инвалидите с трайна неработоспособност над 50% и с постоянен адрес в община Балчик, за периода месец април - месец декември 2008 година, както следва:

1.     Дава своето съгласие да бъдат възстановени разходите на превозвачите за закупуване на карти за пътуване на пенсионери при придвижване от населеното място до местоживеене до общинския център град Балчик и обратно, както следва:

       а/ за с. Оброчище, с. Гурково, с. Сенокос, с. Соколово, с. Кранево и с. Дропла - по 2 карти на селище;

       б/ за с. Безводица, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Пряспа, с. Ляхово, с. Стражица, с. Кремена, с. Тригорци, с. Храброво, с. Царичино, с. Рогачево, с. Църква и с. Бобовец - по 1 карта на селище.

2.                 Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши съответните правни и фактически действия за реализиране на горепосочените право от съответните категории граждани.

3. Картите по Решение № 31 от 31.01.2008 година по Протокол № 7 да се издават за три месеца.