• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 86 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 86:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и чл. 30, ал.1, т.1 и чл.31, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик се определя за продажба чрез търг следният имот: Урегулиран поземлен имот № ХХV, кв.30 по ПУП  на вилна зона  "Сборно място" гр. Балчик /ПИ № 02508.8.507 по кадастралната карта на гр. Балчик/, с площ от 837 м2 /осемстотин тридесет и седем квадратни метра/, при начална цена 96 700.00 /деветдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС. Имотът е актуван с АОС № 1536/19.08.2004 г.  

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждането на търга.      

3. Таен търг

4. В комисията за провеждане на търга и разглеждане на документите да участват двама общински съветници - инж. Веселин Николов и Ивелина Колева

5.     Пликовете да се отварят в деня на търга, резултатите се обявяват също в деня на търга в присъствието на участниците в търга.