• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 90 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 90:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и чл. 30, ал.1, т.1 и чл.31, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик се определя за продажба чрез търг следният имот: Урегулиран поземлен имот № ІV, кв.17 по ПУП  на вилна зона  "Бели скали" гр. Балчик /ПИ № 02508.51.367 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з "Бели скали"/, с площ от 1035 м2 /хиляда и тридесет и пет квадратни метра/, при начална цена 66 100.00 /шестдесет и шест хиляди и сто/ лева, без ДДС. Имотът е актуван с АОС № 2999 /15.06.2007 г.  

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждането на търга.      

3.Таен търг;

4.В комисията за провеждане на търга и разглеждане на документите да участват двама общински съветници - инж. Веселин Николов и Ивелина Колева;

5.Пликовете да се отварят в деня на търга, резултатите се обявяват също в деня на търга в присъствието на участниците в търга.